Two more job openings in Houston

29 Dec 2015 3:23 AM | Li-Fan Yue (Administrator)

Dear CAPA members,

 

Please find these two job openings in Houston:

Office Manager:

Office Manager.pdf

Sales Manager:

Sales Manager - Houston.pdf

 

Best regards,

Long Ma, CAPA president 


Sponsors


       


      
 

                         

                                                                         

                          

                      


                                                             


     
           

Powered by Wild Apricot Membership Software