CAPA 2017 Leaders

 
President
Dr. Jeff Jiajie Chen
陈家杰 

Vice-President
Dr. Mark Chang    
張世曉

Treasurer
Dr. Hong Jin    
金虹
 CAPA 2017 Executive Committee

  
Dr. Chang Wang

汪昌

Media


 
Joan Wu

吴 琼

Event Coordinator

 
Dr. Chia-Hao Ko

葛家豪

Event Coordinator

 
Dr. Po Ching Tai

戴柏青

Social Media

 
Jing Xiang

向静

Event

 
Kim Shih

施名剛

Website Coordinator

  
Dr. Shengkai Duan

段胜楷

Student Committee


 
Zhenzhen Dong

董珍珍

Publishing

  
Dr. Yaping Zhu

亚平

Training/CPU/SEG


 
Yining Li

李一宁

Membership

 
Yan Dong

董彦

Sponsorship

 
Ellen Xiaoxia Xu

许晓霞

Posters/Training

 
Dr. Sean Yang

杨晓卓

Oil Price Prediction

 
Meisong Yan

严梅松

Lunch & Learn

 
Cuiping Pan

潘翠屏

Career Forum

 
Ms. Mei Yang

杨梅

Symposium

  
Li Chang

張立

Event Coordinator


   
Jianxiong Chen

陈剑雄

Membership


  
Dr. Yi Chen

陈一

Event


  
Xinfa Joseph Zhu

朱新发

Event


   
Miao Wang

Historian, Media, L&L

  
Dr. Kuochen Tsai

蔡國楨

Event


  
Yongjun Chen

陈勇军

EventQi Zhang

张琦

Event/Equipment

   

Board of Directors of 2017

  
Chairman
Dr. Long Ma
馬龍 
 
Vice Chairman
Dr. Eddy Lee
李怡德


Secretary
 Dr. Tai-Chang Shih
史大昌


Director
 Dr. Bruce Shang
尚柱成


Director
Dr. David Chen
陈振纲
 

 
Director
Dr. JC Wan
萬季春
 
Director
Dr. Xin-Gong Li
李新功
 
Director
Dr. E-Chien Foo
傅衣健

Director
Dr. Jeff Gee-Shang Pan
潘吉祥

 
Director
Dr. Jeff Jiajie Chen
陈家杰


Director
Dr. Mark Chang    
張世曉

   

名誉董事 (2017 Honorary Board Members)

中国石油天然气集团公司 CNPC

周吉平

董事长, President

Zhou, Ji-Ping

孫龍德 副总裁, Vice President Sun, Longde

沈平平

副总裁, Sr. Vice President

Shen, Ping-Ping

章欣

国际事业部主任, Director

Zhang, Xin

贾承造

院士, Chinese Academic Member

Jia, Cheng-Zao

中国石油化工集团公司

SINOPEC 

王基銘

前总经理, Former Vice President

Wang, Ji-Ming

袁晴棠

总工程师,院士, Chief Engineer, Chinese Academic Member

Yuan, Qing-Tang

王志刚

高级副总裁, Senior Vice President

Wang, Zhi-Gang

李家訓

外事局局长, Director

Li, Jia-Xun

唐苏欣

外事局局长, Director

Tang, Su-Xin

马永生 副总地质师,院士, Deputy Chief Geologist Sinopec, Chinese Acdemic Member Ma, Young-sheng

金之均

研究院院长 ,副总地质师, Chief Geologist & President of Sinopec Research Institutes

Jin, Zhi-jun

中国海洋石油总公司

CNOOC 

杨华 总经理, President Yang, Hua
朱伟林 高级执行副总裁,Executive Vice President Zhu, Wei-Lin

周守为

高级副总裁,院士, Former Sr. VP,  Chinese Academic Member

Zhou, Shou-Wei

朱一然 外事局局长, Director, Foreign Department Zhu, Yi-Ran

台灣中國石油公司

CPC 

陳綠蔚

總經理, President Chen, Lue-Wei

台灣中國石油学会

朱少華

理事長, President

Chu, Shao-Hua

中技社,晶太陽能電池  

潘文炎

董事長, Chairman

Pan Wen-Yen

台塑石化股份有限公司(台塑化)

FPCC

陳寶郎 董事長, Chairman Chen, Bao-Lang

中联煤层气公司(CUCBM)

CUCBM 

孙茂远 总经理, President Sun, Mao-Yuan
武文来 副总经理, Vice President Guo, Ben-Guang
郭本广
总经理, President Wu, Wen-lai
榮譽董事顧問    
阎三 中石油前高级副总裁, CNPC former Sr. Vice President  Yan, San-Zhong

歷任名誉董事 (Former Honorary Board Members; title during the term)
中国石油天然气总公司 CNPC
周吉平 董事长, President Zhou, Ji-Ping
孫龍德 副总裁, Vice President Sun, Longde
沈平平 副总裁, Sr. Vice President Shen, Ping-Ping

阎三

中石油前高级副总裁, CNPC former Sr. Vice President

Yan, San-Zhong

陈耕

总裁, President

Chen, Cheng

中国石油化工集团公司

SINOPEC 

苏树林

董事长, Chairman

Su, Shu-lin

傅成玉

董事长, Chairman

Fu, Cheng-yu

中国海洋石油总公司

CNOOC 

朱伟林 高级执行副总裁,Executive Vice President Zhu, Wei-Lin
罗汉 副总经理, Sr. Vice President Luo, Han
卫留成 副总经理, Sr. Vice President Wei, Liu-cheng

龚再升

总地质师, Chief Geologist

Gong, Zai-sheng

中国化工进出口总公司  

李辉

副总经理, Sr. Vice President

Li, Hui

台灣經濟部  

施颜祥

部長, Minister

Shi, Yen-Shang

國光石化股份公司  

邱吉雄

總經理, President

Chiu, Ji-Hsiung

郭進财 董事长, Chairman Kuo Jin-cai

台灣中國石油公司

CPC 

谢荣辉

副總經理, Vice President

Hsieh, Rong-Hwei

國光電力股份公司

张鸿江

董事长, Chairman

Chang, Hong-Chiang

林正雄

董事长, Chairman

Lin, Cheng-Hsiung

中联煤层气有限责任公司

CUCBM 

黄稚达 总经理, President Huang, Zhi-da

林建浩

副总经理, Vice President

Lin, Jian-HaoSponsors


Gold Sponsors
Silver Sponsors

Bronze  Sponsors 

Jeff Chen


     


     
           

Powered by Wild Apricot Membership Software